Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

charlotte99
4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax vianiedot niedot
charlotte99
charlotte99
5237 452c
charlotte99
7508 8dde 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahepi hepi
charlotte99
2957 de37 500
Reposted frommakle makle viaavooid avooid
7059 ad15
Reposted fromnosmile nosmile viahepi hepi
charlotte99
5591 d761
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakurwajegomac kurwajegomac

August 02 2018

charlotte99
2789 c5c3 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
charlotte99
Reposted fromshakeme shakeme viaabstrakcja abstrakcja
charlotte99
4725 2c26
And isn't it ironic... don't you think?
Reposted fromblair blair viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 30 2018

charlotte99
3929 e6d4
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamissmiserable missmiserable
charlotte99
charlotte99
7236 98c7 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viablair blair
charlotte99
Reposted fromtowo85 towo85 viablair blair
charlotte99
Wobec wszystkiego, co Ci się przydarza, możesz sobie albo współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent. Wszystko jest albo okazją do rozwoju, albo przeszkodą, która zatrzyma Twój rozwój. Wybór należy do Ciebie
— Wayne Dyer
Reposted fromavooid avooid viadreamadream dreamadream
charlotte99
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz - Szkoła żon
Reposted fromzoou zoou viateawho teawho
charlotte99
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viablair blair
charlotte99
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasaycheese saycheese
charlotte99
6475 b6cb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl