Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

charlotte99
charlotte99
6666 0d71
Reposted from4777727772 4777727772 viaiamdreamer iamdreamer
charlotte99
0400 7d36
charlotte99
Obojętność skruszy najtwardsze serca.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
Reposted fromPoranny Poranny viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
5014 0ee0
charlotte99
charlotte99
charlotte99
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viaiamdreamer iamdreamer
charlotte99
Ile czasu już zmarnowałaś ?
— "Dowód" 2005 (movie)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
charlotte99
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaiamdreamer iamdreamer
charlotte99
charlotte99
charlotte99
charlotte99
charlotte99
charlotte99
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl