Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

charlotte99
6614 19c4
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee vialeniwieec leniwieec
charlotte99
charlotte99
4644 5b88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

May 08 2018

3849 acbd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viakriokineza kriokineza
charlotte99

November 17 2017

charlotte99
Reposted frombluuu bluuu viarajska rajska
charlotte99
4105 2bf4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoSad soSad
charlotte99
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
charlotte99
8480 5598
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamems mems
charlotte99
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viaune-raconteuse une-raconteuse
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasoSad soSad
charlotte99
charlotte99
                                   * * *
                         Jest mi mdło
                        boli mnie głowa
                       zeschły mi wargi
                        to żaden wiersz
                        po prostu chcę
                         żebyś wrócił
— Szymanowicz (1966)
charlotte99
charlotte99
charlotte99
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
charlotte99
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami

November 12 2017

charlotte99
charlotte99
5505 4aae
Reposted fromfitvet fitvet viaeternaljourney eternaljourney
charlotte99
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl